Bemiddeling is er op gericht communicatie tussen de deelnemers (opnieuw) mogelijk te maken, te herstellen om hen zo de mogelijkheid te bieden tot een oplossing te komen voor het bestaande conflict.

Bemiddeling is een vorm van geschillenoplossing die een alternatief biedt voor de gerechtelijk weg.

Een bemiddelde oplossing houdt rekening met de belangen van iedere deelnemer en wordt daarom gerespecteerd door elk van de deelnemers.

Het voordeel van bemiddeling is de deelnemers hun conflict zelf in de hand houden en een grotere invloed hebben op de uitkomst er van. Het resultaat van een bemiddeling, is vaak een oplossing op maat.

Indien de bemiddeling resulteert in een schriftelijke overeenkomst tussen de deelnemers, kan deze overeenkomst gehomologeerd worden door de Rechtbank zodat de deelnemers kunnen terugvallen op een uitvoerbare titel.

Om tot een oplossing of overeenkomst te komen, hanteert de bemiddelaar een aantal vaste principes: wederzijds respect, strikte communicatieregels, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij de belangrijkste.

Naast vrijwillige bemiddeling waarbij de deelnemers rechtstreeks een bemiddelaar contacteren, is ook gerechtelijke bemiddeling mogelijk. Dit betekent dat de rechter in het kader van een reeds opgestarte procedure een bemiddelaar aanstelt of partijen naar bemiddeling doorverwijst.

In principe is bemiddeling bij elke onenigheid, bij elk conflict of geschil waarbij communicatie en overleg tussen de betrokken partijen moeilijk is.

Zo biedt bemiddeling een antwoord bij:

 • Afspraken omtrent de kinderen voor niet samenlevende ouders;
 • Burenruzie;
 • Beëindiging wettelijke samenwoning;
 • Beëindiging feitelijke samenwoning;
 • Conflict of spanningen op de werkvloer;
 • Echtscheiding;
 • Erfenisgeschil;
 • Familieruzie;
 • Huurgeschil;
 • Ouderschapsregeling;
 • Verblijfsregeling voor de kinderen…

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin bemiddeling mogelijk is. Bemiddeling kan een antwoord bieden op vele moeilijke situaties waarbij de belangen van de deelnemers een grote rol spelen en waarbij communicatie nodig is.

Bemiddeling vraagt een engagement van de betrokken partijen. Mensen die kiezen voor bemiddeling zijn bereid:

 • Met elkaar rond de tafel te zitten;
 • Naar elkaar te luisteren;
 • Actief naar een oplossing te zoeken die voor alle betrokkenen aanvaard is.

Een bemiddelaar is een neutrale persoon die de taak heeft om zijn cliënten juridisch, relationeel en emotioneel bij te staan. Hij/zij helpt de betrokkenen om met elkaar te onderhandelen, structureert hun gesprek en bevordert hun onderlinge communicatie.

De bemiddelaar luistert naar ieders noden, verlangens, bezorgdheden en behoeftes en is in die zin meerzijdig partijdig. Hij/zij bewaakt ieders belangen, in sommige gevallen ook deze van “derden” die niet rond de tafel zitten en niet noodzakelijk rechtstreeks bij het conflict betrokken zijn.

Bij bemiddelingen die handelen omtrent kinderen, zet de bemiddelaar tevens het belang van het kind voorop.

Een erkend bemiddelaar is opgeleid om dergelijk proces te begeleiden en dient aan de strikte voorwaarden opgelegd door de Federale Bemiddelingscommissie, te voldoen.

Een van deze voorwaarden is dat een erkend bemiddelaar dient deel te nemen aan een continue opleiding waarvan het programma tevens wordt erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Alleen erkende bemiddelaars kunnen door de Rechtbank als bemiddelaar aangesteld worden in het kader van een gerechtelijke bemiddeling. Daarnaast kan alleen een akkoord opgesteld door een erkend bemiddelaar gehomologeerd worden door de Rechtbank.

Eén van de taken van een bemiddelaar is juridische ondersteuning bieden. Dit vertaalt zich meestal in het geven van juridische informatie en het opstellen van correcte documenten, overeenkomsten of contracten bij het bereiken van een akkoord.

Het voordeel van samenwerken met een advocaat-bemiddelaar is dat deze over een grondige juridische kennis en de nodige praktijkervaring beschikt.

Een advocaat die er voor kiest om ook bemiddelaar te zijn, maakt deze keuze weloverwogen en staat – wellicht meer bewust – achter de principes van bemiddeling omdat hij/zij de mogelijke impact van een gerechtelijke procedure kent.

Erkend_Bemiddelaar_Stempel